Usługi

Usługi prawne w zakresie prawa handlowego

 • Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, zakłada spółki osobowe i kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, oddziały, przedstawicielstwa.
 • Prawnicy Kancelarii doradzają w zakresie przekształceń oraz likwidacji podmiotów gospodarczych.
 • Kancelaria zapewnia wsparcie korporacyjne dla spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, oddziałów, przedstawicielstw, a także dla organów spółek prawa handlowego w czasie posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników.
 • Kancelaria przeprowadza audyty prawne przedsiębiorstw (due dilligence).
 • Kancelaria doradza w zakresie corporate governance (tworzenie regulaminów pracy i wynagrodzeń).
 • Prawnicy Kancelarii sporządzają umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie, doradzają w zakresie rozwiązywania z pracownikami umów o pracę.
 • Kancelaria przygotowuje projekty umów, opiniuje umowy a także reprezentuje klientów w sporach sądowych i pozasądowych.

Usługi prawne w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego

 • Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie przygotowania inwestycji, sporządza i opiniuje umowy o roboty budowlane, prace projektowe, umowy podwykonawcze.
 • Kancelaria świadczy usługi prawne w procesie budowlanym na rzecz Wykonawców i Inwestorów, zapewnia udział w naradach i koordynacjach, sporządza, weryfikuje wszelkie pisma w trakcie procesu inwestycyjnego.
 • Prawnicy Kancelarii reprezentują Klienta w trakcie sporów budowlanych, zarówno podczas negocjacji jak i w trakcie postepowania sądowego.
 • Kancelaria dochodzi roszczeń z tytułu odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy.
 • Kancelaria reprezentuje  strony  umów najmu,  dzierżawy  w zakresie  rozliczeń  pomiędzy  najemcami a wynajmującymi  oraz  dzierżawcami a wydzierżawiającymi, w tym dochodzi odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
 • Kancelaria prowadzi obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in.

 • Prawnicy kancelarii sporządzają projekty wszelkich umów cywilno – prawnych wraz z propozycjami kompleksowych zabezpieczeń prawnych, negocjują  kontrakty, reprezentują klientów przed sądami.
 • Kancelaria prowadzi procesy rozwodowe, alimentacyjne, o władzę rodzicielską, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, podział majątku małżonków.
 • Kancelaria prowadzi postępowania spadkowe, w tym  z elementem zagranicznym.
 • Kancelaria negocjuje i przygotowuje umowy o pracę, negocjuje zmiany, wypowiedzenia lub inne sposoby rozwiązania stosunków pracy, w tym umowy z członkami władz spółek, m.in. kontrakty menedżerskie.
 • Prawnicy kancelarii przygotowują umowy o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy, jak i po rozwiązaniu stosunku pracy.
 • Kancelaria reprezentuje pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych i polubownych.

Pomoc prawna w sprawach karnych i karno – skarbowych

 • Kancelaria zajmuje się obroną podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania, od chwili zatrzymania poprzez etap postępowania przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym.
 • Reprezentuje także pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżycieli posiłkowych, prywatnych i subsydiarnych na etapie postępowania przed sądami wszystkich instancji. Występuje również na etapie postępowania wykonawczego w zakresie możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, kary grzywny.

copyright Monika Kabala